HOME > 제보자별 > 김병철 > 민요
  전체                                                         
목록개수  자료수 2건    [전체자료보기]
번호 유형 제목 싱크 제보자 채록일 채록지
1 민요 고사소리 O 김병철(남,72세,1943년생,양띠) 2014  경기 고양시 일산동구...
2 민요 지경닫는소리(집터 다지는 소리) O 김병철(남,72세,1943년생,양띠) 2014  경기 고양시 일산동구...

이전 페이지로 1  다음 페이지로